วิสัยทัศน์
 

                                    "เป็นบ้านอันอบอุ่นซึ่งเด็กและบุคลากรรัก ภาคภูมิใจ"

 
พันธกิจ
 

             ๑. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐานอย่าง

                   พอเพียง เน้นความสะดวก สะอาด สวยงาม

               ๒. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูง มีสวัสดิการที่ดี เป็นมืออาชีพ มีความรัก ความสามัคคี ทำตน

                   เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก

               ๓. พัฒนาบริการของสถานสงเคราะห์ โดยมองเด็กเป็นศูนย์กลาง มีการทำงานอย่างเป็นระบบ มี

                   มาตราฐาน มีความคล่องตัว โปร่งใส ใช้เทคโนโลยี มีประสิทธิผล มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

               ๔. บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนส่งเสริมมูลนิธิให้เข้มแข็ง  สร้งการมีส่วนร่วมในทุกระดับ

                   เสริมสร้างเอกลักษณ์  ดำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของสถานสงเคราะห์

               ๕. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม หลักสิทธิ

                   มนุษยชน และกฏระเบียบต่าง ๆ

 
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
 

              ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

                ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ

                ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาการจัดบริการโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง

                ยุทธศาสตร์ที่ ๔  บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

                ยุทธศาสตร์ที่ ๕  บริหารจัดการองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
ค่านิยมองค์กร
                                    "เป็นมืออาชีพ มีจิตมุ่งบริการ ได้มาตราฐาน มีคุณธรรม รู้รักสามัคคี"

 

  หน้าหลัก