ภารกิจ/กลุ่มเป้าหมาย
 
            
 

               ให้การช่วยเหลือเด็กในระยะยาว  โดยในระหว่างเข้ารับการอุปการะเลี้ยงดู  จะจัดสวัสดิการสังคมให้   ประกอบด้วยกรบริการด้านปัจจัยสี่  การดูแลสุขภาพอานามัย  การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัย  บริการด้านการศึกษา  กิจกรรมนันทนาการ  การฝึกอาชีพ  การอบรมขัดเกลาด้านจริยธรรม  และการเตรียมความพร้อมเด็ก เพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม

                   สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด  รับอุปการะเด็กชายอายุระหว่าง  ๗ - ๑๘ ปี  ที่ถูกทอดทิ้ง  กำพร้า  ครอบครัวไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้อย่างเหมาะสม  และครอบครัวมีฐานะยากจน

 

 

 

 หน้าหลัก