บริการ/กิจกรรม
 
 

 

                 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  สามารถรับอุปการะเด็กได้ ๒๕๐ คน  โดย  เข้าพักในบ้านที่จัดเตรียมไว้ จำนวน ๕ หลัง  เพื่อให้เด็กได้รับความต้องการขั้นพื้นฐาน  โดยจัดบริการ และกิจกรรมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย  ดังนี้

                  ๑. บริการด้านปัจจัยสี่  ภาวะโภชนาการที่ดีโดยจัดอาหารให้วันละ ๓ มื้อ สำหรับเด็กที่ไปโรงเรียน  ภายนอกจะได้รับค่าอาหารกลางวัน  และค่าพาหนะอีกส่วนหนึ่ง

                  ๒. บริการด้านรักษาพยาบาล  จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำอาคารเพื่อจัดบริการด้านตรวจสุขภาพ  โดยให้ความรู้ด้านสุขศึกษา  และความเสี่ยงอันน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพเป็นประจำแก่เด็กโดยจัดส่งเด็กไปตรวจรักษายังโรงพยาบาลภายนอกตามความเหมาะสม

                  ๓. บริการด้านการศึกษา  ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับพื้นฐานตามกฏหมายกำหนด  โดยส่งเด็กในความอุปการะออกไปศึกษาภายนอกทั้งหมด  ในระดับปถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  ระดับ       ปวช.  ระดับ ปวส.  และระดับอุดมศึกษา  จัดหาทุนการศึกษาให้แก่เด็กเพื่อศึกษาด้านวิชาชีพภายนอกเพิ่มเติม  ให้กับเด็กที่สนใจ  ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน และสอนการบ้านให้แก่เด็กในเวลาหลังเลิกเรียน

                  ๔. บริการด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา  ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเด็กเป็นรายบุคคลหรือเป็น กลุ่ม  จัดให้มีกิจกรรมประจำปีตามเทศกาลต่าง ๆ  เช่น วันขึ้นปีใหม่  วันเด็ก  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทัศนศึกษานอกสถานที่  ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้และการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน  สถานสงเคราะห์ยังได้จัดหางานให้แก่เด็กที่สำเร็จการศึกษาจากการฝึกวิชาชีพตามความสมัครใจ

                  ๕. บริการด้านนันทนาการ  ให้เด็กได้ผ่อนคลายความเคลียด  ด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  อีกทั้งยัง    จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  เพื่อให้เกิดความอบอุ่นและปลอดภัย

 

 

 

 

  หน้าหลัก