นางสาวประไพ   ความวุฒิ

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

 

                                                                                                                        

                                              นายสุรศักดิ์   ก้อนใส                          นางสาววราภา   สยังกูล                     นางสาวกาญจนา   เอมดิษฐ์                         นายเติมศิลป์   คำดี

                                            หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป            หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ             หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม                  หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ

 

 

 

 

                      ฝ่ายบริหารงานทั่งไป                                    ฝ่ายแผนงานและโครงการ                                           ฝ่ายสวัสดิการสังคม                                          ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ

              ๑.นายชัชวาลย์  จุ้ยอ่อน                                   ๑.น.ส.สุภาพร  ปัดภัย                                             ๑.น.ส.ปาริชาติ  วจนศิริกุล                                   ๑.น.ส.วิไลพร  อรุณเรือง

              ๒.นายพีระ  ถนอมศักดิ์                                     ๒.น.ส.ณัฐนาถ  โถแพ                                             ๓.น.ส.อุบลวรรณ  สังวาลย์เพชร                           ๒.นายอนุชา  เขียวน้อย

              ๓.นายสมบูรณ์  สมเคราะห์                                ๓.น.ส.โสรยาวรรณ  ภูคลัง                                        ๔.นายบุญมี  ทองมี

              ๔.นาย                                                         ๔.น.ส.วิษณี  แก่นคง                                                ๕.นายดนตรี  อันอาสา

              ๕.นายสิทธิชัย  เสรีรักษ์                                   ๕.น.ส.พัชราภา  เทาดี                                              ๖.นางวราภรณ์  หาญณรงค์

              ๖.นางจินตนา  เหมราช                                                                                                               ๗.นางกัญชุลี  ธวัฒน์

              ๗.นายอุดม   คล้ายทอง                                                                                                              ๘.น.ส.วีรภัทรา  สาระด่วน

               ๘.นายสมภพ  อิศรางกรู ฯ                                                                                                           ๙.น.ส.รสสุคนธ์  สุขทอง

               ๙.นายทองสุข  เปรมพรหม                                                                                                         ๑๐.นายวิรัตน์  สมิทธพัฒน์

              ๑๐.นางคนึงนิจ  ขำเย็น                                                                                                               ๑๒.น.ส.เกศราภรณ์ ดิษฐ์รักษ์

              ๑๑.นายภิญโญ  นิติเรืองรอง                                                                                                        ๑๓.น.ส.สุจิตรา  ใสสะอาด

              ๑๒.นายพัฒน์เวชวงศ์  บุญประเสริฐ                                                                                              ๑๕.น.ส.อรอุมา   คามนา

              ๑๓.น.ส.ฐิตินันต์  หล้าคำ                                                                                                            ๑๔.นายศักดิ์นรินทร์ ธูปบูชกร

              ๑๔.นายวัจจนะ  โพธิ์ศรีลา                                                                                                          ๑๖.น.ส.จิตทิพย์  โพธิ์อุดม

                                                                                                                                                               ๑๗.นายปาริต  ชื่นวงศ์

                                                                                                                                                                       ๑๘.นางบัวลา  โพธิ์ศรีลา

 

 หน้าหลัก