นางสาวประไพ   ความวุฒิ

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

 

                                                                                                    

                                               นายสุรศักดิ์   ก้อนใส                                                          นางสาววราภา   สยังกูล

                                            หัวหน้าฝ่านบริหารงานทั่วไป                                              หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ

 

                                                                                                     

                                           นางสาวกาญจนา   เอมดิษฐ์                                                      นายเติมศิลป์   คำดี

                                           หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม                                               หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ

 

  

 

ฝ่ายบริหารงานทั่งไป
ฝ่ายแผนงานและโครงการ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ

     ๑.นายสุรชาติ  เรืองงาม

     ๒.นายชัชวาลย์  จุ้ยอ่อน

     ๓.นายพีระ  ถนอมศักดิ์

     ๔.นายสมบูรณ์  สมเคราะห์

     ๕.นายสิทธิชัย  เสรีรักษ์

     ๖.นางจินตนา  เหมราช

     ๗.นายอุดม   คล้ายทอง

     ๘.นายสมภพ  อิศรางกรู ฯ

     ๙.นายทองสุข  เปรมพรหม

   ๑๐.นางคนึงนิจ  ขำเย็น

   ๑๑.นายภิญโญ  นิติเรืองรอง

   ๑๒.นายพัฒน์เวชวงศ์  บุญประเสริฐ

   ๑๓.น.ส.ฐิตินันต์  หล้าคำ

   ๑๔.นายวัจจนะ  โพธิ์ศรีลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ๑.น.ส.สุภาพร  ปัดภัย

      ๒.น.ส.ณัฐนาถ  โถแพ

      ๓.น.ส.โสรยาวรรณ  ภูคลัง

      ๔.น.ส.วิษณี  แก่นคง

      ๕.น.ส.พัชราภา  เทาดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ๑.น.ส.ปาริชาติ  วจนศิริกุล 

      ๒.นายศิลป์ชัย  พรหมศรี

      ๓.น.ส.อุบลวรรณ  สังวาลย์เพชร

      ๔.นายบุญมี  ทองมี

      ๕.นายดนตรี  อันอาสา

      ๖.นางวราภรณ์  หาญณรงค์

      ๗.นางกัญชุลี  ธวัฒน์

      ๘.น.ส.วีรภัทรา  สาระด่วน

      ๙.น.ส.รสสุคนธ์  สุขทอง

     ๑๐.นายวิรัตน์  สมิทธพัฒน์

     ๑๑.นางพัทรียา ศักดิ์โชตินันท์

     ๑๒.น.ส.เกศราภรณ์ ดิษฐ์รักษ์

     ๑๓.น.ส.สุจิตรา  ใสสะอาด

     ๑๔.นายศักดิ์นรินทร์ ธูปบูชกร

     ๑๕.น.ส.อรอุมา   คามนา

     ๑๖.น.ส.จิตทิพย์  โพธิ์อุดม

     ๑๗.นายปาริต  ชื่นวงศ์

     ๑๘.นางบัวลา  โพธิ์ศรีลา

 

 

 

 

 

 

         ๑.น.ส.วิไลพร  อรุณเรือง 

          ๒.นายอนุชา  เขียวน้อย

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หน้าหลัก