ท่านสามารถให้การสนับสนุนเด็กๆ ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด  ดังนี้.-

                                            บริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส  ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ         

                                                               หรือร้านค้าที่มีสัญลกัษณ์      ผ่านรหัส : 319800315  

                                                               (เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

                                                  บริจาคผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาปากเกร็ด

                                                                    ชื่อบัญชี : สงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

                                                                เลขที่บัญชี : 123-6-02424-9

                                                  บริจาคที่งานรับบริจาค สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

                                                                          โทร. 02-5838343

   หน้าหลัก