ท่านสามารถให้การสนับสนุนเด็กๆ ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด  ดังนี้.-
 

      บริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส  ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ         

          หรือร้านค้าที่มีสัญลกัษณ์      ผ่านรหัส : 319800315  

                          (เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

      บริจาคผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาปากเกร็ด

                   ชื่อบัญชี : มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

                   เลขที่บัญชี : 137-1-14518-5

      บริจาคที่งานรับบริจาค สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

                   โทร. 02-5838343

   หน้าหลัก