มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
 
     

                                         มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด  จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนงานของสถานสงเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ส่งเสริม                                                          การปฏิบัติงานด้านการสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก  ส่งเสริมให้เด็กมีสภาพความเป็นอยู่  ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  และอารมณ์ให้                                                        สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

                                                 เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  และให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนในการสงเคราะห์คุ้มครอง และพัฒนาเด็กกำพร้า                                                        อนาถา  ถูกทอดทิ้ง  ยากจน  และไร้ที่พึ่ง

                                                 ให้การส่งเสริมทางด้านสวัสดิการ  การศึกษา  สุขภาพอนามัย  การดำเนินงานพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก  การฝึกอบรมเจ้า                                                        หน้าที่  และอาสาสมัคร  ตลอดจนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ และบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

                                                  ร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนอื่นๆ  ทีทำงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์คุ้มครอง  และพัฒนาเด็ก ดำเนินการเพื่อสาธารณประ                                                          โยชน์  หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

                                                  ทั้งนี้  ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

      

 

  หน้าหลัก