วิสัยทัศน์         
                                            "เป็นบ้านอันอบอุ่นซึ่งเด็กและบุคลากรรัก ภาคภูมิใจ"    
           
  พันธกิจ          
   

 ๑. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐานอย่างพอเพียง เน้นความสะดวก สะอาด สวยงาม

 ๒. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูง มีสวัสดิการที่ดี เป็นมืออาชีพ มีความรัก ความสามัคคี ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก 

 ๓. พัฒนาบริการของสถานสงเคราะห์ โดยมองเด็กเป็นศูนย์กลาง มีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีมาตราฐาน มีความคล่องตัว โปร่งใส ใช้เทคโนโลยี

     มีประสิทธิผล มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

 ๔. บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนส่งเสริมมูลนิธิฯให้เข้มแข็ง  สร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับ เสริมสร้างเอกลักษณ์ดำรง

      ไว้ซึ่งเกียรติภูมิของสถานสงเคราะห์

 ๕. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และกฏระเบียบต่าง ๆ

   
 

     

 

       ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

   
 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

   ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาการจัดบริการโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔  บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕  บริหารจัดการองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

  "เป็นมืออาชีพ มีจิตมุ่งบริการ ได้มาตราฐาน มีคุณธรรม รู้รักสามัคคี" 

 

         
  
หน้าหลัก