ภารกิจ/กลุ่มเป้าหมาย     
                                        
 

              ให้การช่วยเหลือเด็กในระยะยาว  โดยในระหว่างเข้ารับการอุปการะเลี้ยงดู  จะจัดสวัสดิการสังคมให้   ประกอบด้วยการบริการด้านปัจจัยสี่  การดูแลสุขภาพอานามัย  การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัย  บริการด้านการศึกษา  กิจกรรมนันทนาการ การฝึกอาชีพการอบรมขัดเกลา  ด้านจริยธรรม  และการเตรียมความพร้อมเด็ก เพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม

            สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด  รับอุปการะเด็กชายอายุระหว่าง  ๗ - ๑๘ ปี  ที่ถูกทอดทิ้ง  กำพร้า ครอบครัวไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้อย่างเหมาะสม  และครอบครัวมีฐานะยากจน

 
 

             

         หน้าหลัก