ภารกิจ/กลุ่มเป้าหมาย

                                                       ให้การช่วยเหลือเด็กในระยะยาว  โดยในระหว่างเข้ารับการอุปการะเลี้ยงดู  จะจัดสวัสดิการสังคมให้   ประกอบด้วยการ

                                         บริการด้านปัจจัยสี่  การดูแลสุขภาพอานามัย  การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัย  บริการด้านการศึกษา  กิจกรรมนันทนาการ 

                                         การฝึกอาชีพการอบรมขัดเกลา  ด้านจริยธรรม  และการเตรียมความพร้อมเด็ก เพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม

                                                        สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด  รับอุปการะเด็กชายอายุระหว่าง  ๗ - ๑๘ ปี  ที่ถูกทอดทิ้ง  กำพร้า ครอบครัว

                                             ไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้อย่างเหมาะสม  และครอบครัวมีฐานะยากจน

  

 หน้าหลัก