บริการ/กิจกรรม   
   

                   สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  สามารถรับอุปการะเด็กได้ ๒๕๐ คน  โดย  เข้าพักในบ้านที่จัดเตรียมไว้จำนวน ๕ หลัง เพื่อให้เด็กได้รับความต้องการขั้นพื้นฐาน  โดยจัดบริการ และกิจกรรมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย  ดังนี้

                       ๑. บริการด้านปัจจัยสี่  ภาวะโภชนาการที่ดีโดยจัดอาหารให้วันละ ๓ มื้อ สำหรับเด็กที่ไปโรงเรียน  ภายนอกจะได้รับค่าอาหารกลางวัน  และค่าพาหนะอีกส่วนหนึ่ง

                        ๒. บริการด้านรักษาพยาบาล  จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำอาคารเพื่อจัดบริการด้านตรวจสุขภาพ โดยให้ความรู้ด้านสุขศึกษาและความเสี่ยงอันน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพเป็นประจำแก่เด็กโดยจัดส่งเด็กไปตรวจรักษายังโรงพยาบาลภายนอกตามความเหมาะสม

                        ๓. บริการด้านการศึกษา  ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับพื้นฐานตามกฏหมายกำหนด  โดยส่งเด็กในความอุปการะออกไปศึกษาภายนอกทั้งหมด  ในระดับปถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  ระดับ ปวช.  ระดับ ปวส.  และระดับอุดมศึกษา  จัดหาทุนการศึกษาให้แก่เด็กเพื่อศึกษาด้านวิชาชีพภายนอกเพิ่มเติมให้กับเด็กที่สนใจ  ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน และสอนการบ้านให้แก่เด็กในเวลาหลังเลิกเรียน

                        ๔. บริการด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเด็กเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม จัดให้มีกิจกรรมประจำปีตามเทศกาลต่างๆ  เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทัศนศึกษานอกสถานที่  ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้และการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน  สถานสงเคราะห์ยังได้จัดหางานให้แก่เด็กที่สำเร็จการศึกษาจากการฝึกวิชาชีพตามความสมัครใจ

                        ๕. บริการด้านนันทนาการ  ให้เด็กได้ผ่อนคลายความเคลียด  ด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  อีกทั้งยัง    จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม   เพื่อให้เกิดความอบอุ่นและปลอดภัย

 
       

 


         
หน้าหลัก