นางสาวประไพ   ความวุฒิ  
  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด  
       
 
นายสุรศักดิ์   ก้อนใส   นางสาววิไลพร   อรุณเรือง นางสาวกาญจนา   เอมดิษฐ์ นางสาวอุบลวรรณ   สังวาลย์เพชร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ

 

 ฝ่ายบริหารงานทั่งไป ฝ่ายแผนงานและโครงการ ฝ่ายสวัสดิการสังคม ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ
 ๑.นายชัชวาลย์  จุ้ยอ่อน  ๑.น.ส.วิษณี  แก่นคง   ๑.น.ส.วรัชญา  เซ็นรัมย์  ๑.นายเจษฎา  ธรรมา
 ๒.นายพีระ  ถนอมศักดิ์    ๒.น.ส.พัชราภา  เทาดี  ๒.น.ส.เกศราภรณ์ ดิษฐ์รักษ์  ๒.น.ส.รสสุคนธ์  สุขทอง
 ๓.นายสมบูรณ์  สมเคราะห์   ๓.นายสุรชาติ  เรืองงาม  ๓.นายบุญมี  ทองมี  ๓.น.ส.ปรียาภรณ์  หิรัญญะเวช
 ๔.นายชรินทร์  อัมโร    ๔.นายดนตรี  อันอาสา  ๔.นางจรัสศรี  ประสงค์
 ๕.นายธงชัย  ขำดวง    ๕.นางวราภรณ์  หาญณรงค์  
 ๖.นางจินตนา  เหมราช    ๖.นางกัญชุลี  ธวัฒน์  
 ๗.น.ส.สุภาพร  ปัดภัย    ๗.น.ส.วีรภัทรา  สาระด่วน  
 ๘.นายสมภพ  อิศรางกรู ฯ    ๘.นายวิรัตน์  สมิทธพัฒน์  
 ๙.น.ส.โสรยาวรรณ  ภูคลัง    ๙.น.ส.สุจิตรา  ใสสะอาด  
๑๐.นางคนึงนิจ  ขำเย็น   ๑๐.น.ส.อรอุมา   คามนา  
๑๑.นายภิญโญ  นิติเรืองรอง   ๑๑.นายศักดิ์นรินทร์ ธูปบูชกร  
๑๒.น.ส.ฐิตินันต์  หล้าคำ   ๑๒.น.ส.จิตทิพย์  โพธิ์อุดม  
๑๓.นายทัชชพงษ์  วงษ์สุตาล   ๑๓.นายปาริต  ชื่นวงศ์  
๑๔.นางภัณฑิรา  ศรีดอกพุฒ   ๑๔.นายอนุชา  เขียวน้อย  
๑๕.นางทองมวล  อิศรางกรู ฯ   ๑๕.นายศรัญ  แก่นเมือง   
    ๑๖.นายภาคภูมิ  ทิตตะวัฒน์   
    ๑๗.นางสาวเรไร  แซ่อึ้ง  

  

   

 หน้าหลัก