ท่านสามารถให้การสนับสนุนเด็กๆ ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด  ดังนี้.-

                                                                                     บริจาคผ่านทางธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน สาขาปากเกร็ด

                                                                                                   ชื่อบัญชี : สงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

                                                                                          เลขที่บัญชี : 123-6-02424-9

                                                  (เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

                                                                       บริจาคที่งานรับบริจาค สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

                                                                                                     โทร. 02-5838343

   หน้าหลัก