มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

                       มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด  จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนงานของสถานสงเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ส่งเสริมการปฏิบัติงาน

            ด้านการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก  ส่งเสริมให้เด็กมีสภาพความเป็นอยู่  ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  และอารมณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

                                         เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  และให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนในการสงเคราะห์คุ้มครอง และพัฒนาเด็กกำพร้า  อนาถา 

            ถูกทอดทิ้ง ยากจน และไร้ที่พึ่ง

                                                ให้การส่งเสริมทางด้านสวัสดิการ  การศึกษา  สุขภาพอนามัย  การดำเนินงานพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่  และ

             อาสาสมัครตลอดจนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ และบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

                                          ร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนอื่นๆ  ทีทำงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์คุ้มครอง  และพัฒนาเด็ก ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์  หรือ

             ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

                                          ทั้งนี้  ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

                         

 

  หน้าหลัก