เขียนโดย Super User

     ประวัติความเป็นมา

                    

                      สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สังกัดกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ตั้งอยู่เลขที่  ๒ หมู่ ๑  ถนนภูมิเวท  ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๒๐    website : pakkredhome.com      e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                     จัดตั้งขึ้นตามนโยบายส่งเสริมสวัสดิการสังคมของ  ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม  เปิดทำการมาตั้งแต่วันที่ ๙  ธันวาคม ๒๔๘๔  โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือ การให้การศึกษา ปัจุบันเป็นการดำเนินงานเชิงรุกตามการปฏิรูประบบราชการ    โดยมีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กชายที่มีอายุ ระหว่าง ๖ - ๑๘ ปีทีประสบปัญหาทางสังคม ถูกทอดทิ้ง กำพร้า เลี้ยงดูไม่    เหมาะสม ครอบครัวฐานะยากจน  ถูกทารุณกรรม และเด็กที่อยุ่ในสถานะยากลำบากต่างๆ  มุ่งเน้าการเลี้ยงดูภายใต้ปรัชญา      "เป็นมืออาชีพ มีจิตมุ่งบริการ ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม รู้รักสามัคคี"  มีเนื้อที่ในการดูแลและดำเนินงาน จำนวน ๕๐ ไร่     

    


 หน้าหลัก   

หมวด: