สมุดบัญชีเงินฝากเด็กที่พ้นความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

    : เจ้าของบัญชี่สามารถมารับสมุดบัญชีด้วยตนเองได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

-ประกาศประกวดราคา

-ประกาศประกวดราคาซื้อ

  ประกาศสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด  กรมกิจการเด็กและเยาวชน

     เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ 2564  สำหรับเดือนมกราคม - กันยายน 2564

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคา