รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563

           รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563

           รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563

           รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563

           รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563

           รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563

           รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2563

           รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2563

           รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2563

          รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563

           รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564

          รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564

สมุดบัญชีเงินฝากเด็กที่พ้นความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

    : เจ้าของบัญชี่สามารถมารับสมุดบัญชีด้วยตนเองได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

-ประกาศประกวดราคา

-ประกาศประกวดราคาซื้อ

  ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน

     เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 5 หลัง

                     ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคา